KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ (Şirket), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen elektrik tedarik lisansı kapsamında, ülke genelinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirketimiz başta T.C. Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 s. Kanun) ile düzenlenen ve güvence altına alınan kişisel verilerin korunması konusunda azamî özen ve dikkat göstermektedir.  
6698 s. Kanun kapsamında, gerçek/tüzel kişilerin veya gerçek kişi temsilcilerinin kimlik, iletişim, ikametgâh gibi bilgileri başta olmak üzere, sözleşme ilişkisi kapsamında edinilen her tür verileri ile ilgili kişiyi tanıtan, biyometrik veriler de dâhil olmak üzere her türlü bilgi, “kişisel veri/özel nitelikli kişisel veri” olarak değerlendirilmektedir.
Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimize ve Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel veri, 6698 s. Kanun ile öngörülen ilkelere uygun şekilde işlenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hâllerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklanabilecek/aktarılabilecektir.

A. Veri Sorumlusu
Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş. 6698 s.Kanun uyarınca “Veri Sorumlusu” olarak kabul edilmekte olup kişisel/özel nitelikli kişisel verileriniz, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Şirketimizce işlenebilecektir.

B. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
6698 s.Kanun’da kişisel verilerin işlenmesi; “Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” şeklinde tanımlanmıştır.
Bu kapsamda; kişisel/özel nitelikli kişisel verileriniz öncelikle doldurmuş olduğunuz bilgi güncelleme formu kapsamında abonelikten kaynaklanan süreçlerin (enerji tedariki, faturalama, fatura tebliği vb. işlemlerin) yürütülmesi adına; faaliyetlerimizin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin, firma, ürün, hizmet, bağlılık süreçlerinin takibi ve yürütülmesi, hukuksal süreçlerin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin takibi ve yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin takibi ve yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin takibi ve yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin, organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının takibi ve yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon takibi ve süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin takibi ve yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin takibi ve yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin takibi ve yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin ve stratejik planlama faaliyetlerinin takibi ve yürütülmesi, talep/şikâyetlerin takibi ve yanıtlanması, tedarik ve pazarlama süreçlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla “Veri Sorumlusu” sıfatı ile Şirketimiz tarafından işlenebilecektir.

C. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel/özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 s. Kanun’un dördüncü maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen temel ilkelere ve sekizinci maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak ve Aydınlatma Metni’nin (b) bendinde yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ, ilgili dağıtım Şirketleri gibi yetkili ve görevli kamu /özel hukuk tüzel kişileri ile ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; elektrik üretim/dağıtım/perakende satış, doğal gaz, internet ve ses hizmeti, enerji faaliyetlerinde bulunan grup şirketleri ve Şirketimizin faaliyet konusu kapsamında diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, kurum ve kuruluşlar, YF Operasyonel Kiralama AŞ,iş ortaklarımız, yurtiçi/yurtdışı bankalar ve anlaşmalı olduğumuz ortak sağlık ve güvenlik birimlerine (OSGB) işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları ve insan kaynakları konusunda destek hizmeti alınan şirketler dâhil diğer üçüncü kişilere, açık rıza temini suretiyle veya 6698 s. Kanunun beşinci maddesinin ikinci ve altıncı maddesinin üçüncü fıkralarında öngörülen durumların varlığı hâlinde, açık rıza temin edilmeksizin yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.
Ayrıca Kişisel/özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 s.Kanun dördüncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen ilkeler kapsamında, açık rıza temini suretiyle veya beşinci maddenin ikinci ve altıncı maddenin üçüncü fıkralarında öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun dokuzuncu maddesi uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

D. Kişisel Verilerin Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi

1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz Müşteri İlişkileri Merkezleri, internet sitesi, sosyal medya hesapları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.
Ayrıca, Şirketimiz veya Grup Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Müşteri İlişkileri Merkezlerimizde gerçekleştirdiğiniz abonelik ve fatura ödeme işlemlerinde, Şirketimizin düzenlediği ve katılım gösterdiğiniz eğitim, seminer veya organizasyonlarda ve iş başvuru formları, dilekçeler, müzekkereler, görüşmeler, kartvizitler, vekâletnameler, yetki belgeleri aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz Şirketimizce işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin Toplanmasının Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz 6698 s.Kanunun beşinci maddesinin ikinci fıkrasının c bendi uyarınca, Şirketimizle yapmış olduğunuz abonelik, üyelik ve diğer sözleşmeler kapsamında Şirketimiz yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla toplanmaktadır.

E. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklar
6698 s.Kanun’un on birinci maddesi uyarınca kişisel/özel nitelikli kişisel verilerinizin, a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

F. Şirkete Yapılacak Başvuru Yöntemi
Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimizin aşağıda belirtilen adresine bizzat yazılı olarak başvurarak, noter vasıtasıyla, kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak veya Kurul’ un belirlediği diğer yöntemlerle Şirket’e iletebilirsiniz. Ayrıca kişisel verilerin korunmasıyla ilgili şirket politikasına web sitemizden ulaşabilir ve taleplerinizle ilgili olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Veri Sorumlusu : Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş.
Adres : Anadolu Caddesi No:41 Megapol Tower K:19 Bayraklı/İZMİR
Mersis Numarası : 0390051946500013
Kep Adresi : gedizepsas@hs02.kep.tr

Veri Sorumlusu : Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ
Adres : Anadolu Caddesi No:41 Megapol Tower K:19 Bayraklı/İZMİR
Mersis Numarası : 0390051946500013
Kep Adresi : gedizepsas@hs02.kep.tr