Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Çalışan Adayı Aydınlatma Metni 

1. Veri Sorumlusunun Kimliği
Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ (“Gediz” veya “Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla çalışan adaylarımızdan elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve ilgili düzenlemelere uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Çalışan adayımız olmanız nedeniyle Şirketimiz ile paylaştığınız kimlik, iletişim, mesleki deneyim, fiziksel mekân güvenliği, aile bireyleri bilgisi, görsel verileriniz ile özgeçmişiniz ve ayrıca iletmeniz halinde sağlık ve dernek üyelik verilerinizi içeren özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; çalışan adayı başvuru süreçleri ile seçme, teklif ve işe yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizi ziyaretiniz halinde fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması kapsamında kamera görüntülerinin alınması, referans kontrolü, bilgi ve veri güvenliğinin temini, ilaveten işe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek veya grup şirketlerimizde mevcut olan uygun bir pozisyon için özgeçmişinizin değerlendirilmesi ve sizinle iletişime geçilmesi amacıyla işlenecek ve açık rızanızın bulunması halinde 12 ay süre ile fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, işbu Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebepler ile sınırlı olarak, referans kişilerine, Şirket’in bağlı bulunduğu Aydem Holding grup şirketlerine, onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına ve gerekmesi halinde resmi kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz; Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması, veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak, fiziken ve elektronik ortamda, Şirketimiz internet sitesine, e-posta adresine veya Şirketimize bizzat sözlü veya yazılı olarak gerçekleştirilen başvurular, danışman şirketler ve görüşmeler sırasında beyan edilen bilgiler, referans/lar tarafından iletilen bilgiler ve kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.
5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.
Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı www.gediz.com adresinden ulaşabileceğiniz form ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;
 Anadolu Cad. No:41 Megapol Tower K:19 Bayraklı, İZMİR adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya
 Şirketimiz gedizepsas@hs02.kep.tr posta adresine veya
 Şirketimizde tanımlı e-posta adresiniz ile Şirketimizin kvk.gediz@aydemenerji.com.tr adresine veya
 Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

Hakkımızda
Müşteri Hizmetleri
Kampanyalar
Bilgi Ekranı
Müşteri İlişkileri Merkezleri
Menu