12 Ay Sabit Fiyatlı Elektrik Kampanyası

Aylık faturası 110 TL ve üzeri olan ticarethane ve sanayi abone grubu müşterilerimiz için 12 ay sabit fiyat garantili elektrik kampanyası!
Fiyat artışlarından etkilenmeyen elektrik kullanma fırsatını kaçırmayın!
Kampanyadan, yıllık enerji tüketimi 1.400 kWh – SKTT Limitine* kadar olan müşterilerimiz yararlanabilmektedir.
Detaylı bilgi ve teklif almak için: 0850 800 0 186 numaralı iletişim merkezimizi arayabilir, size en yakın Müşteri İlişki Merkezimizi ziyaret edebilir veya aşağıdaki başvuru formunu doldurabilirsiniz. 
*SKTT Limiti 01.01.2020 itibari ile 7.000.000 kWh olarak belirlenmiştir.


Başvuru Formu

(Lütfen kutudaki kodu girin)
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ (“Şirket”), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) tarafından verilen elektrik tedarik lisansı kapsamasında ülke genelinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirketimiz başta T.C. Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 s.Kanun”) ile düzenlen ve güvence altına alınan kişisel verilerin korunması konusunda azami özen ve dikkat göstermektedir.
6698 s.Kanun kapsamında, gerçek/tüzel kişilerin, gerçek kişi temsilcilerinin; kimlik, iletişim, ikametgah gibi bilgileri başta olmak üzere sözleşme ilişkisi kapsamında edinilen her tür verileri ile ilgili kişiyi tanıtan, biyometrik veriler de dahil olmak üzere her türlü bilgi kişisel veri/özel nitelikli kişisel veri olarak değerlendirilmektedir.
Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimiz ve Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel veriler 6698 s.Kanun ile öngörülen ilkelere uygun şekilde işlenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklanabilecek/aktarılabilecektir.
A. Veri Sorumlusu
Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ 6698 s.Kanun uyarınca “Veri Sorumlusu” olarak kabul edilmekte olup kişisel/özel nitelikli kişisel verileriniz, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Şirketimizce işlenebilecektir.
B. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
6698 s.Kanun’da kişisel verilerin işlenmesi; “Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” şeklinde tanımlanmıştır.
Bu kapsamda; kişisel/özel nitelikli kişisel verileriniz öncelikle imzaladığınız/imzalamak istediğiniz ikili anlaşma/perakende satış sözleşmesi kapsamında abonelik işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ve abonelikten kaynaklanan süreçlerin (enerji tedariki, faturalama, fatura tebliği vb. işlemlerin) yürütülmesi adına; faaliyetlerimizin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin, firma ürün hizmet bağlılık süreçlerinin takibi ve yürütülmesi, hukuksal süreçlerin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin takibi ve yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin takibi ve yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin takibi ve yürütülesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin, organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının takibi ve yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon takibi ve süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin takibi ve yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin takibi ve yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin ve stratejik planlama faaliyetlerinin takibi ve yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, tedarik ve pazarlama süreçlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla Veri Sorumlusu sıfatı ile Şirketimiz tarafından işlenebilecektir.
C. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz; 6698 s.Kanun’un dördüncü maddesinde düzenlenen temel ilke ve düzenlemelere ve 6698 s.Kanun’un sekiz ve dokuzuncu maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak ve Aydınlatma Metninin (b) bendinde yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, TEDAŞ, ilgili dağıtım Şirketleri, gibi yetkili ve görevli kamu /özel hukuk tüzel kişileri ile; ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; elektrik üretim/dağıtım/perakende satış, gaz, internet, ses, hizmeti, araç kiralama faaliyetlerinde bulunan grup şirketleri ve Şirketimizin faaliyet konusu kapsamında diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, kurum ve kuruluşlar, ilgili dağıtım şirketleri, çağrı merkezi hizmeti şirketleri, fatura ödeme hizmeti şirketleri, kurye hizmeti şirketleri iş ortaklarımız, yurtiçi/yurtdışı bankalar da dâhil diğer üçüncü kişilere yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.
Ayrıca Kişisel/özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 s.Kanun dördüncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen ilkeler kapsamında, açık rıza temini suretiyle veya beşinci maddenin ikinci ve altıncı maddenin üçüncü fıkralarında öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun dokuzuncu maddesi uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.
D. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz Müşteri İlişkileri Merkezleri, internet sitesi, sosyal medya hesapları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.
Ayrıca, Şirketimiz veya Grup Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Müşteri İlişkileri Merkezlerimizde gerçekleştirdiğiniz abonelik ve fatura ödeme işlemlerinde, Şirketimizin düzenlediği ve katılım gösterdiğiniz eğitim, seminer veya organizasyonlarda ve iş başvuru formları, dilekçeler, müzekkereler, görüşmeler, kartvizitler, vekâletnameler, yetki belgeleri aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz Şirketimizce işlenmektedir.
2. Kişisel Verilerin Toplanmasının Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz 6698 s.Kanunun beşinci maddesinin ikinci fıkrasının c bendi uyarınca, Şirketimizle yapmış olduğunuz abonelik, üyelik ve diğer sözleşmeler kapsamında Şirketimiz yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla toplanmaktadır.
E. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklar
6698 s.Kanun’un on birinci maddesi uyarınca kişisel/özel nitelikli kişisel verilerinizin, a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
F. Şirkete Yapılacak Başvuru Yöntemi
Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimizin aşağıda belirtilen adresine bizzat yazılı olarak başvurarak, noter vasıtasıyla, kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak veya Kurul’ un belirlediği diğer yöntemlerle Şirket’e iletebilirsiniz. Ayrıca kişisel verilerin korunmasıyla ilgili Şirketimiz “Politikasını” web sitemizden ulaşabilir ve taleplerinizle ilgili olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Veri Sorumlusu : Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ
Adres : Anadolu Caddesi No:41 Megapol Tower K:19 Bayraklı/İZMİR
Mersis Numarası : 0390051946500013
Kep Adresi : gedizepsas@hs02.kep.tr
Veri Aktarımı Açık Rıza Beyanı
Kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin; Aydınlatma Metni kapsamında, Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ’nin ana hissedarı, doğrudan/dolaylı, yurtiçi/yurtdışı iştirakleri, elektrik üretim/dağıtım/perakende satış, gaz, internet, ses hizmeti, araç kiralama faaliyetlerinde bulunan grup şirketleri ve şirket faaliyet konusu kapsamında diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, kurum ve kuruluşlar, YF Operasyonel Kiralama AŞ, diğer iş ortakları ve insan kaynakları konusunda destek hizmeti alınan şirketler de dâhil diğer üçüncü kişilere yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılmasına açık rızam olduğunu serbest ve özgür irademle kabul ve beyan ediyorum.