Yeni Abonelik

Abonelik işlemlerinizi hızlıca ve kolaylıkla tamamlamak için aşağıdaki adımları takip edin.

İş yeriniz için Gediz iş ortağınız olsun!


Müşteri İlişkileri Merkezimizde hızlıca işlemlerinizi yapmak için randevu almanızı öneririz.

Başvuru Evrakları


Abonelik tipinize göre gerekli belgeler aşağıda yer almaktadır.

 • Tesisat Numarası / Sayaç Barkod Numarası / Abone olunacak yere ait eski bir fatura
 • Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı Aslı  (Yalnızca kimlik doğrulama için kontrol edilerek geri verilecektir.)
 • Mal sahibi Ad Soyad / Unvan (Şahıs ise T.C. Kimlik Numarası, şirket ise Vergi Numarası da sunulmalıdır.)
 • Vergi Levhası (Vergi no., vergi dairesi, ticaret unvanı),
 • Ticaret sicil no. ve ticaret sicil memurluğunun adı,
 • İşlemi gerçekleştirecek özel / tüzel şahıs farklı ise, duruma göre Vekâlet / İmza Sirküleri / Veraset İlamı
 • Yeni kiracı için kullanım hakkını belgeleyen evrak (Kira kontratı veya Tapu Belgesi aslı ve fotokopisi ile sunulmalıdır.)
 • Geçerliliği devam eden DASK Poliçe Numarası (İş Hanı / İş Merkezi / İdari Hizmet/ Eğitim Merkezi vs. için gereklidir, tamamı ticari ve sınai amaçlar için kullanılan binalar için DASK zorunluluğu aranmamaktadır.)
 • Başvuru dilekçesi
 • Tesisat numarası (İlk abonelik ise iş bitim belgesi gerekmektedir.)
 • Yetkilinin T.C. kimlik numarası
 • İmza sirküleri
 • Sanayi sicil belgesi
 • Abonelik alt gruplarına göre ek belgeler
 • Endüksiyon ve Ark Ocakları: Faaliyet ile ilgili resmi belge
 • Arıtma Tesisleri: Çevre ve Orman Bakanlığı belgesi
 • Tesisat Numarası / Sayaç Barkod Numarası / Abone olunacak yere ait eski bir fatura
 • Nüfus Cüzdanı Aslı (tüzel kişilerde yetkilinin)
 • Su kullanma izin belgesi veya ruhsatının aslı ( Suyun yeraltından çıkarılması veya yerüstü kaynaklarından alınması durumunda DSİ'den alınacak yer altı suyu kullanma belgesi veya su kullanma izni)
 • Sulamanın tarımsal amaçlı olduğuna ilişkin Tarım İl Müdürlüklerinden alınmış belge
 • Birlikler ve kooperatifler adına yapılacak aboneliklerde birliğin kuruluş ve yönetimiyle ilgili belgeler
 • Bunlara ek olarak başvuru sahibi tüzel kişilik ise, şirket yönetim kurulundan yetki belgesi veya noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri, şirket kaşesi
 • Kanunun ilgili maddesinde belirtilen faaliyet alanlarından birinde bulunduğunu gösterir belge  (Dağıtım Lisans Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Perakende Satış Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarında; “Madde 5 -“(3) Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili birimlerinden alınan belge kapsamında faaliyette bulunan süt toplama merkezleri, büyükbaş besi işletmeleri, büyükbaş süt işletmeleri, küçükbaş işletmeleri, etlik tavuk kümesi, yumurtacı tavuk kümesi, damızlık kümesi, ticari hindi kümesi, ticari kaz kümesi, ticari bıldırcın kümesi, ticari ördek kümesi, su ürünleri yetiştiriciliği işletmeleri, kuluçkahane işletmeleri ve seralar da bu abone grubuna dâhildir.)
 • Baz istasyonları: Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınan belge
 • Kısa süreli (geçici) abonelik: Belediye/Valilik/ Kaymakamlık izin belgesi
 • Reklam panoları: Belediye/ İlgili makamdan alınan izin belgesi
 • Elçilik ticari ataşeliği: Elçilikten alınan yetki / İzin belgesi
 • Özel haberleşme: Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınan belge
 • Turizm belgeli işletmeler: Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi
 • Arıtma tesisleri: İlgili merciden alınacak belge
 • Ticarethane ortak kullanımı: Noter tasdikli yönetim kurulu karar örneği
 • Şahıs şirketi: Vergi numarası / Vergi yoklama fişi
 • İbadethane: Müftülük yazısı

Sıkça Sorulan Sorular

Tüm sözleşme başvuruları için güvence bedeli, kesme-bağlama bedeli ve damga vergisi alınmaktadır.

Usulüne uygun olarak imzalanan sözleşmeler aynı gün içerisinde kayıt altına alır ve dağıtım şirketine bilgilendirme yapılır. Bildirim anından itibaren veya dağıtım şirketine ilişkin yükümlülüğün yerine getirildiği andan itibaren dağıtım şirketi; İmar yerleşim alanında 24 saat içerisinde, imar yerleşim alanı dışında 48 saat içerisinde, elektrik enerjisini bağlar.

Enerji Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği Madde 48. gereğince elektrik aboneliği sözleşmelerinin fiili kullanıcı adına olması gerekmektedir.

Görevli tedarik şirketi, kullanım yerinin değişmesi ve/veya perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi hâlinde, tüketicinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup etmek üzere güvence bedeli talep eder. Görevli tedarik şirketi ile sözleşme imzalayan tüketicinin güvence bedeli, tesisin veya kullanım yerinin gücü dikkate alınarak, abone grupları itibarıyla kW başına belirlenen ve EPDK kurul onayı ile yürürlüğe giren birim bedel üzerinden hesaplanır. Hesaplanan bu bedelin sözleşme başvurusu sonrasında ödenmesi gerekmektedir.

Güvence bedeli olarak nakit veya bankalardan alınacak süresiz kati (kesin) teminat mektubu kullanılabilir.

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 11'inci maddesinde “Zorunlu deprem sigortasının kapsamına giren binalar ve bağımsız bölümlerle ilgili olarak yaptırılan su ve elektrik abonelik işlemlerinde, zorunlu deprem sigortasının varlığı ilgili kuruluşça kontrol edilir. Taşınmaz mal üzerinde müstakilen mesken olarak inşa edilmiş binalar ile birlikte 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu kapsamında tesis edilen kat mülkiyetine veya kat irtifakına konu meskenlerin elektrik abonelik tesis (bağlantı sözleşmesi) ve abone değişikliği işlemlerinin (perakende satış sözleşmesi), zorunlu deprem sigortası yapılmış olduğunun kontrol edilmesinin ardından tamamlanması gerekmektedir. Bu kontrol işlemi yapılmadan, abonelik işlemi tamamlanamaz.” hükümleri gereği yasal uygulama kapsamında DASK zorunluluğu bulunmaktadır.

Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 48. maddesine istinaden aşağıdaki durumlar usulsüz enerji kullanımı olarak tanımlanmıştır. Tüketicinin; a) İlgili tüzel kişilere yapılmış başvuru olmaksızın, bulunduğu tüketici grubunun kapsamı dışında elektrik enerjisi tüketmesi, b) Kendi adına perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşması olmadan daha önceki tüketici adına düzenlenen ödeme bildirimlerini ödemek suretiyle elektrik enerjisi tüketmesi, c) 6 ncı maddenin altıncı fıkrası hükmü dışında, ölçme noktasından sonraki kendi elektrik tesisatından üçüncü şahıslara elektrik enerjisi vermesi, ç) Güç trafosunu değiştirdiği halde ilgili tüzel kişilere durumu yazılı olarak 15 gün içerisinde bildirmemesi, d) Mesken tüketici grubunda yer alan tüketiciler hariç, kendisine ait tesis veya tesislerdeki bağlantı gücünün yüzde yirmiden daha fazla artması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili lisans sahibi tüzel kişiye başvurmaması veya başvurmuş olmasına rağmen ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi hallerinde, usulsüz elektrik enerjisi tüketmiş sayılır.

Şirketimiz tarafından dağıtım şirketine, aynı gün içerisinde bilgi verilir. Dağıtım şirketi imar ve yerleşim alanında bildirimi izleyen en geç bir gün içerisinde, imar ve yerleşim alanı dışında bildirimi izleyen en geç 2 gün içerisinde son endeks değerlerini alarak kullanım yerinin elektriğini keser. Endeks değerlerinin alınmasını izleyen gün içerisinde bu değerler görevli tedarik şirketine bildirilir. Şirketimiz tarafından tüm borçlarınızın ödenmesi koşulu ile, 5 iş günü içerisinde güvence bedeli iadesi yapılarak abonelik fesih işlemi sonuçlandırılır.